Tư vấn về thủ tục và quy định về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

THỦ TỤC VÀ QUY ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

 

Các nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam cần được tư vấn chi tiết về thủ tục, quy định của pháp luật Việt Nam với hoạt động đầu tư nước ngoài. Dưới đây là một vài thông tin Elite Law Firm tư vấn về thủ tục, quy định đầu tư nước ngoài theo pháp luật Việt Nam.

 

I. Các hình thức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

 Các hình thức đầu tư nước ngoài tại Việt Nam gồm:

  • Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài hoặc 100% vốn đầu tư nước ngoài

  • Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp doanh nghiệp đã thành lập tại Việt Nam;

  • Đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP;

  • Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

 

II. Điều kiện đối với từng loại hình đầu tư nước ngoài

  1. Điều kiện đối chung về ngành, nghề và điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài

Nhà đầu tư nước ngoài cần được tư vấn cụ thể về loại hình mà mình muốn đầu tư có thuộc các danh mục hạn chế đầu tư và danh mục không được tư theo quy định tại Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư

-Tổ chức kinh tế phải đáp ứng điều kiện và thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế khác; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế khác; đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC nếu tổ chức kinh tế đó thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;

+ Có tổ chức kinh tế có nguồn gốc nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ;

+ Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

+Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã được thành lập tại Việt Nam nếu có dự án đầu tư mới thì làm thủ tục thực hiện dự án đầu tư đó mà không nhất thiết phải thành lập tổ chức kinh tế mới.

 

  1. Điều kiện riêng đối với các loại hình đầu tư cụ thể

a) Đối với tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài:

-Theo Điều 22 Luật Đầu tư 2021, trừ trường hợp thành lập doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

 

b) Đối với nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế phải đáp ứng các quy định, điều kiện sau đây:

– Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài quy định tại Điều 9 của Luật này;

– Bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của Luật này;

– Quy định của pháp luật về đất đai về điều kiện nhận quyền sử dụng đất, điều kiện sử dụng đất tại đảo, xã, phường, thị trấn biên giới, xã, phường, thị trấn ven biển.

– Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế trước khi thay đổi thành viên, cổ đông nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp làm tăng tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế kinh doanh ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài;

+ Việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp dẫn đến việc nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 23 của Luật này nắm giữ trên 50% vốn điều lệ của tổ chức kinh tế trong các trường hợp: tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài từ dưới hoặc bằng 50% lên trên 50%; tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài khi nhà đầu tư nước ngoài đã sở hữu trên 50% vốn điều lệ trong tổ chức kinh tế;

+ Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh.

 

c) Đối với đầu tư theo hình thức Hợp đồng BBC: Hợp đồng BCC được ký kết giữa nhà đầu tư trong nước với nhà đầu tư nước ngoài hoặc giữa các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Luật đầu tư.

 

d) Đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP: Nhà đầu tư thành lập theo pháp luật nước ngoài phải đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường khi tham gia lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án thuộc ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện theo quy định của pháp luật về đầu tư.

 

III. Trình tự, thủ tục Đăng ký đầu tư

Tùy thuộc vào lĩnh vực đầu tư mà thủ tục Đăng ký đầu tư sẽ được tiến hành bởi các Cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điều 39 Luật đầu tư 2020

 

Để được tư vấn dự án đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết

Quý Khách hàng hãy liên hệ ngay với chúng tôi:

Công ty Luật TNHH ELITE

Địa chỉ:   255 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: +84 24 3737 3051

Email:      info@lawfirmelite.com

 

X