31. “Tính không hiển nhiên của một sáng chế” là gì?

What is “Non-obvious character of an invention”?

See PCT, Art. 33(1); Draft 1991Art. 11(1) and (3).

PCT, Art. 33(1)

1)The objective of the international preliminary examination is to formulate a preliminary and non-binding opinion on the questions whether the claimed invention appears to be novel, to involve an inventive step (to be non-obvious), and to be industrially applicable.

Draft 1991 Art. 11(1)

(1) [Patentability]  In order to be patentable, an invention shall be novel, shall involve an inventive step (shall be non-obvious) and shall be, at the option of the Contracting Party, either useful or industrially applicable.

Draft 1991 Art. 11(3)

(3) [Inventive Step (Non-Obviousness)] An invention shall be considered to involve an inventive step (be non-obvious) if, having regard to the prior art as defined in paragraph`(2), it would not have been obvious to a person skilled in the art at the filing date or, where priority is claimed, the priority date of the application claiming the invention.

“Tính không hiển nhiên của một sáng chế” là gì?

Theo Điều 33 (1) Hiệp ước hợp tác sáng chế;  Điều 11 (1) và (3) bản dự thảo năm 1991

Điều 33 (1)

Mục đích của việc xét nghiệm sơ bộ quốc tế là đưa ra kết luận sơ bộ và không mang tính bắt buộc về vấn đề sáng chế yêu cầu bảo hộ có tính mới, tính sáng tạo (tính không hiển nhiên), và có khả năng áp dụng trong công nghiệp

Dự thảo năm 1991 Điều 11(1)

[Khả năng cấp bằng sáng chế] Để được cấp bằng sáng chế, một sáng chế phải có tính mới, trình độ sáng tạo (tính không hiển nhiên) và phải theo sự lựa chọn của các bên tham gia, hoặc lợi ích sử dụng hoặc có khả năng áp dụng trong công nghiệp.

Dự thảo năm 1991 Điều 11(3)

[Trình độ sáng tạo (tính không hiển nhiên)] Một sáng chế sẽ được xác định là có trình độ sáng tạo (tính không hiển nhiên) nếu, có liên quan đến các kỹ thuật trước đó theo khoản 2, nó hiển nhiên không được biết đến từ những người có kỹ năng trong lĩnh vực kỹ thuật tại thời điểm nộp đơn, nếu đơn là đơn ưu tiên, tính theo thời điểm ngày ưu tiên của đơn yêu cầu bảo hộ sáng chế đó.

Tags: Từ điển sở hữu trí tuệ

Địa chỉ: 255 Hoàng Văn Thái, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Hotline: 0988.746.527 | ĐT: 024-37373051

Email: info@lawfirmelite.com

 

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ NHANH CHÓNG, HIỆU QUẢ

BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ AN TOÀN

ĐỂ KINH DOANH BỀN VỮNG, PHÁT TRIỂN THÀNH CÔNG

Bình luận bài viết

X