Luật sư. Nguyễn Trần Tuyên

Luật sư sáng chế

Giám đốc

Điện thoại: (+84) 904 110 976

ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN

♦ Cử nhân Luật (Đại học Luật, 1998)

♦ Chứng chỉ Đào tạo nghề Luật sư (2002)

♦ Chứng chỉ hành nghề Luật sư (2002)

♦ Chứng chỉ Đại diện Quyền tác giả (2003)

♦ Chứng chỉ khóa học về Luật Sở hữu trí tuệ (2004)

♦ Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện Sở hữu công nghiệp (2005)

♦ Chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo về Sở hữu trí tuệ cho Luật sư do Cục Sáng chế Nhật Bản và Viện Sáng chế và cải tiến Nhật Bản cấp (Tokyo, Nhật Bản 7/2005)

♦ Chứng chỉ hoàn thành “Khóa đào tạo nâng cao về Quyền tác giả và Quyền liên quan” do Học viện Sở hữu trí tuệ Thế Giới (WIPO Academy) cấp –DL 201 (6/2008)

♦ Chứng chỉ hoàn thành “Khóa đào tạo nâng cao về Nhãn hiệu, Kiểu dáng công nghiệp và Chỉ dẫn địa lý” do Học viện Sở hữu trí tuệ Thế Giới (WIPO Academy) cấp –DL 302 (9/2010)

♦ Chứng chỉ hoàn thành “Khóa đào tạo nâng cao về Quản trị quyền sở hữu trí tuệ” do Học viện Sở hữu trí tuệ Thế Giới (WIPO Academy) cấp – DL 450 (12/2012)

♦ Chứng chỉ hoàn thành “Khóa đào tạo nâng cao về Sở hữu trí tuệ và Thương mại điện tử” do Học viện Sở hữu trí tuệ Thế Giới (WIPO Academy) cấp – DL202 (7/2014)

♦ Chứng chỉ hoàn thành “Khóa đào tạo nâng cao về Sáng chế” do Học viện Sở hữu trí tuệ Thế Giới (WIPO Academy) cấp –DL301 (11/2015)

X